NEJNEJ DĚTI s.r.o., Jana Zábrany 529, 396 01 Humpolec, IČ: 05382939, DIČ: CZ05382939C 30262, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Dezinfekce nástrojů-disiCLEAN SURFACE foaming 1l

Kód: 2910
Neohodnoceno
229 Kč
Skladem

Polymerový bezchlorový vysoce koncentrovaný tekutý čistící a dezinfekční prostředek disiCLEAN SURFACE – foaming je určený pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Prostředek vyniká širokým spektrem účinku – baktericidním, virucidním, fungicidním a protikvasinkovým.

 Dávkování:

Běžné dávkování: 30 – 50 ml / 10 litrů vody 

Při vysokém znečištění: 50 – 150 ml / 10 litrů vody

Bezpečnost a první pomoc
VAROVÁNÍ

GHS07-55F

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky; 2,4- dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes
Účinná látka:  Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 


Bezpečnostní list ke stažení zde

Detailní informace

Detailní popis produktu

720101 1 l 16/480          189,26 Kč         229,00 Kč
720103 3 l 6/180          470,25 Kč         569,00 Kč
720105 5 l 4/112          759,50 Kč         919,00 Kč
720110 10 l - / 48       1 442,98 Kč      1 746,00 Kč
720120 20 l - / 24       2 597,52 Kč      3 143,00 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: